Algemene voorwaarden Perfect Roses


Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer:

 

Perfect Roses

Solislaan 124

2909 SB Capelle aan den Ijssel

Tel.: 06-166 54 969

E-mail: info@perfectroses.nl

KvK nummer: 65926978

BTW-identicficatienummer: NL177921195B03

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen ondernemer en consument tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de consument slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door ondernemer uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2.3 De consument met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en ondernemer.

 

Artikel 3 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 4 - Betaling

4.1 Voor de betaling kan consument uitsluitend gebruik maken van de door ondernemer aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 U bent tot betaling gehouden nadat u een bestelling heeft gedaan bij ondernemer. Betaling dient per ommegaande plaats te vinden, behalve wanneer wordt besteld op factuurbasis. Laatstgenoemde betaalmethode is alleen mogelijk voor bedrijven met geldig KvK nummer die een goedkeuring hebben ontvangen. De betalingstermijn van bestellingen die zijn gedaan op factuurbasis is binnen 14 dagen.

4.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief bezorgkosten tenzij anders aangegeven in de webshop. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.

 

Artikel 5 - Levering en uitvoering

5.1 Wij bezorgen in heel Nederland.

5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorg gegevens en of tekstkaarten zoals opgegeven door de consument. De ondernemer neemt geen verantwoordelijkheid voor handmatige aanpassing van een bestelling. Dergelijke verzoeken tot aanpassing kunnen als uitgevoerd worden beschouwd nadat de ondernemer u hiervan op de hoogte heeft gesteld.

5.3 Consument is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

5.4 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren.

5.5 Ondernemer streeft ernaar de bestelling te bezorgen binnen de bezorgtermijn als aangegeven op de website. Overschrijding van deze termijn geeft u geen recht op schadevergoeding of recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

5.6 Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt ondernemer er zorg voor dat een nieuw product u zo spoedig mogelijk wordt geleverd, mits u dit bij ontvangst van het product heeft gemeld en het gebrek heeft gespecificeerd. Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard.

 

Artikel 6 – Herroeping

6.1 Bij de aankoop van producten heeft consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

6.2 Echter, producten van ondernemer die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.

6.3 Tijdens de bedenktijd zal consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer en het product binnen deze termijn retour te sturen. Het product moet met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking aan ondernemer worden geretourneerd. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Indien de klant na afloop van genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

6.5 De kosten van retournering komen voor rekening van consument.

6.6 Indien consument de producten reeds betaald heeft, zal ondernemer de betaling binnen 14 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan consument terug betalen.

 

Artikel 7 – Wijzigingen

7.1 Ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

Artikel 8 - Gegevensbescherming

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

 

Artikel 9 – Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Ondernemer garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door ondernemer verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

9.2 Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar website wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Ondernemer kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze website kunnen voorkomen.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling
10.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
10.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
10.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
10.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, staat het de consument vrij om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
10.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
10.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

11.2 De Arrondissementsrechtbank te Rotterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen ondernemer en consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Algemene voorwaarden Perfect Roses

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer:
Perfect Roses
Cypresbaan 25D
2908 SLT Capelle aan den Ijssel
Tel.: 06 166 54 969
E-mail: info@perfectroses.nl
KvK nummer: 65926978
BTW-identicficatienummer: NL177921195B03


Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen ondernemer en consument tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de consument slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door ondernemer uitdrukkelijk zijn aanvaard.
2.3 De consument met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en ondernemer.

Artikel 3 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4 - Betaling
4.1 Voor de betaling kan consument uitsluitend gebruik maken van de door ondernemer aangeboden betalingsmogelijkheden.
4.2 U bent tot betaling gehouden nadat u een bestelling heeft gedaan bij ondernemer. Betaling dient per ommegaande plaats te vinden, behalve wanneer wordt besteld op factuurbasis. Laatstgenoemde betaalmethode is alleen mogelijk voor bedrijven met geldig KvK nummer die een goedkeuring hebben ontvangen. De betalingstermijn van bestellingen die zijn gedaan op factuurbasis is binnen 14 dagen.
4.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief bezorgkosten tenzij anders aangegeven in de webshop. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.

Artikel 5 - Levering en uitvoering
5.1 Wij bezorgen in heel Nederland.
5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorg gegevens en of tekstkaarten zoals opgegeven door de consument. De ondernemer neemt geen verantwoordelijkheid voor handmatige aanpassing van een bestelling. Dergelijke verzoeken tot aanpassing kunnen als uitgevoerd worden beschouwd nadat de ondernemer u hiervan op de hoogte heeft gesteld.
5.3 Consument is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
5.4 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren.
5.5 Ondernemer streeft ernaar de bestelling te bezorgen binnen de bezorgtermijn als aangegeven op de website. Overschrijding van deze termijn geeft u geen recht op schadevergoeding of recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
5.6 Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt ondernemer er zorg voor dat een nieuw product u zo spoedig mogelijk wordt geleverd, mits u dit bij ontvangst van het product heeft gemeld en het gebrek heeft gespecificeerd. Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard.

Artikel 6 – Herroeping
6.1 Bij de aankoop van producten heeft consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
6.2 Echter, producten van ondernemer die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.
6.3 Tijdens de bedenktijd zal consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer en het product binnen deze termijn retour te sturen. Het product moet met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking aan ondernemer worden geretourneerd. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4 Indien de klant na afloop van genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.5 De kosten van retournering komen voor rekening van consument.
6.6 Indien consument de producten reeds betaald heeft, zal ondernemer de betaling binnen 14 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan consument terug betalen.

Artikel 7 – Wijzigingen
7.1 Ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 8 - Gegevensbescherming
8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

Artikel 9 – Garantie en aansprakelijkheid
9.1 Ondernemer garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door ondernemer verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
9.2 Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar website wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Ondernemer kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze website kunnen voorkomen.

Artikel 10 - Klachtenregeling
10.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
10.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
10.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
10.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
10.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
10.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
11.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
11.2 De Arrondissementsrechtbank te Rotterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen ondernemer en consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2023 Perfect Roses | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.